වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලුම පාඨමාලා

Course image Falcon
Paper Downloads
Auto Enrol
👉 Falcon ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවන් මෙමගින් නැරඹිය හැක...🤩
Course image Past Papers
Paper Downloads
Auto Enrol
👉 පසුගිය උසස්පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවන් මෙමගින් නැරඹිය හැක...🤩
Course image Practicals
Paper Downloads
Auto Enrol
👉 Practicals ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවන් මෙමගින් නැරඹිය හැක...🤩
Course image SkyNet Papers
Paper Downloads
Auto Enrol
👉 SkyNet ප්‍රශ්න පත්‍ර මෙමගින් බාගතකළ හැක...🤩
Course image Voyager Series
Paper Downloads
Auto Enrol
👉 Voyager ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවන් මෙමගින් නැරඹිය හැක...🤩
Course image Scorpion Series
Paper Downloads
Auto Enrol
👉 Scorpion ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවන් මෙමගින් නැරඹිය හැක...🤩
Course image Discovery Series
Paper Downloads
Auto Enrol
👉 Discovery ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු පත්‍ර මෙමගින් ලබාගත හැක...🤩
Course image Aurora Series
Paper Downloads
Auto Enrol
👉 Aurora ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවන් මෙමගින් නැරඹිය හැක...🤩
Course image Horizon Series
Paper Downloads
Auto Enrol
👉 Horizon ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවන් මෙමගින් නැරඹිය හැක...🤩
Course image Vision Series
Paper Downloads
Auto Enrol
👉 Vision ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවන් මෙමගින් නැරඹිය හැක....🤩
Course image Cyber Series
Paper Downloads
Auto Enrol
👉 Cyber ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු පත්‍ර මෙමගින් ලබාගත හැක...🤩
Course image 2023 A/L October
2022
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්
 • තාපය
 • භ්‍රමණ චලිතය
Course image 2024 A/L October
2022
👉 අන්තර්ගත පාඩම්
 • ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත
Course image 2023 A/L September
2022
Auto Enrol
👉 අන්තර්ගත පාඩම්
 • බලය
 • තාපය
Course image 2024 A/L September
2022

👉 අන්තර්ගත පාඩම්
 • පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
Course image 2023 A/L August
2022
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්
 • ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත
Course image 2024 A/L August
2022

👉 අන්තර්ගත පාඩම්
 • පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
Course image 2023 A/L July
2022
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්
 • මිනුම් උපකරණ
Course image 2024 A/L July
2022

👉 අන්තර්ගත පාඩම්
 • ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත
Course image 2023 A/L June
2022
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්
 • Paper Discussion
 • ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත
 • මිනුම් උපකරණ
Course image 2024 A/L June
2022
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • පන්ති ආරම්භක විකාශනය
 • ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත
Course image 2023 A/L May
2022
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත
Course image 2023 A/L April
2022
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත
Course image 2023 A/L March
2022
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත
 • සතුන්
 • ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව
Course image 2023 A/L February
2022
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • වනාන්තර
 • Paper Discussions
Course image 2023 A/L January
2022
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • ශාක කඳ
 • වනාන්තර
Course image 2023 A/L December
2021
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • සෛල සංවිධානය
 • වනාන්තර
Course image 2023 A/L November
2021
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • ශාක
 • Paper Discussions
Course image 2023 A/L October
2021
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • සෛල සංවිධානය
 • ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව
 • Paper Discussions
Course image 2023 A/L September
2021
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • කාර්යය ශක්තිය හා ජවය
Course image 2023 A/L August
2021
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • බලය
Course image 2023 A/L July
2021
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • මිනුම් උපකරණ
Course image 2023 A/L June
2021
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • සෛල සංවිධානය

Course image 2023 A/L May
2021
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • ත්‍රිකෝණමිතිය
 • Paper Discussions
Course image 2023 A/L April
2021
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
Course image 2023 A/L March
2021
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • පයිතගරස්
 • පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සහ පරිමාව
Course image විභාගයට පාඩම් කරන අයුරු
Special
Auto Enrol
👉 ඔබ විභාගය ජයග්‍රහනය කිරීමට පාඩම් කළයුතු ක්‍රමවේදය...🏆
Course image පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
Lesson
Auto Enrol

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

 • පයිතගරස් ප්‍රමේයය
 • පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව