වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලුම පාඨමාලා

2024 A/L February Theory
2024
Course rating: 5.0(1)
👉 අන්තර්ගත පාඩම් 

 •‣ තාප රසායනය

2024 A/L February Revision
2024
Course rating:
👉 අන්තර්ගත පාඩම් 

•‣ කාර්‍යය ශක්තිය හා ක්ෂමතාව
•‣ විද්‍යුතය විශේෂ කොටස
•‣ චාලක රසායනය

2025 A/L February
2024
Course rating:
👉 අන්තර්ගත පාඩම් 

•‣ බලය

2024 A/L January Theory
2024
Auto Enrol
Course rating:

5.0(1)

👉 අන්තර්ගත පාඩම් 

•‣ කාර්‍යය , ශක්තිය හා ක්ෂමතාව 
•‣ තාප රසායනය

2024 A/L January Revision
2024
Auto Enrol
Course rating: 5.0(4)
👉 අන්තර්ගත පාඩම් 

•‣ ජීවී සෛල වල ව්‍යුහය හා කෘත්‍යය
•‣ විද්‍යුතය
•‣ චාලක රසායනය

2025 A/L January
2024
Course rating:
👉 අන්තර්ගත පාඩම් 

•‣ බලය

Voyager Series
Papers
Auto Enrol
Course rating: 5.0(8)
👉 Voyager ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවන් මෙමගින් නැරඹිය හැක...🤩
Special MCQ Papers
Papers
Auto Enrol
Course rating: 4.7(3)

2024 A/L Special MCQ Paper Discussions

Flash Series
Papers
Auto Enrol
Course rating: 5.0(3)
👉 Flash ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු පත්‍ර මෙමගින් ලබාගත හැක...🤩
Discovery Series
Papers
Auto Enrol
Course rating: 4.8(8)
👉 Discovery ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු පත්‍ර මෙමගින් ලබාගත හැක...🤩
Scorpion Series
Papers
Auto Enrol
Course rating: 5.0(4)
👉 Scorpion ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවන් මෙමගින් නැරඹිය හැක...🤩
Past Paper Booster
Papers
Auto Enrol
Course rating: 5.0(7)
👉🏼 Past Paper Booster ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවන් මෙමගින් නැරඹිය හැක...🤩
Falcon
Papers
Auto Enrol
Course rating: 5.0(4)
👉 Falcon ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවන් මෙමගින් නැරඹිය හැක...🤩
Online Quiz
Online Test
Auto Enrol
Course rating: 4.7(40)

2024 / 2025 උසස් ‌පෙළ විභාගයට පෙනී සීටින සිසුන් වෙනුවෙන් සැකසූ Online MCQ Quiz Series

2024 A/L December Theory
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(2)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ භ්‍රමණ චලිතය
•‣ කාර්‍යය , ශක්තිය හා ක්ෂමතාව

2024 A/L December Speed Theory
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(9)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ බලය විශේෂ ගැටලු සාකච්ඡාව

2025 A/L December Theory
2023
Course rating: 5.0(1)
👉 අන්තර්ගත පාඩම් 

•‣ ත්‍රිකෝණමිතිය
•‣ Industrial Microbiology
•‣ බලය

2024 A/L November
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(1)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ භ්‍රමණ චලිතය

2024 A/L November Speed Theory
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(4)
👉 අන්තර්ගත පාඩම් 

•‣ මිනුම් උපකරණ

2025 A/L November
2023
Course rating:
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව 
•‣ ත්‍රිකෝණමිතිය

2024 A/L October
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(1)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ භ්‍රමණ චලිතය 
•‣ බලය 

2024 A/L October Speed Theory
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(2)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව 
•‣ මිනුම් උපකරණ

2025 A/L October
2023
Course rating:
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව 

2024 A/L September
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(1)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ සෛල සංවිධානය
•‣ බලය
•‣ භ්‍රමණ චලිතය

2025 A/L September
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(1)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව 

පරිගණක
2023
Auto Enrol
Course rating: 4.8(20)
2023 උසස්පෙළ විභාගයට මුහුණදෙන සිසුන්ට අදාළව ඉගැන්වූ පරිගණක පාඩම් මෙහි අන්තර්ගත වේ...
2024 A/L August
2023
Auto Enrol
Course rating:
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ සෛල සංවිධානය

2025 A/L August
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(1)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව

2024 A/L July
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(1)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ බලය
•‣ ත්‍රිකෝණමිතිය
•‣ සෛල සංවිධානය

2025 A/L July
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(3)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව

2024 A/L June
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(2)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ බලය
•‣ ත්‍රිකෝණමිතිය

2025 A/L June
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(3)

 

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත

2024 A/L May
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(1)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ බලය

2024 A/L April
2023
Auto Enrol
Course rating: 5.0(2)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

•‣ බලය

2024 A/L October
2022
Auto Enrol
Course rating: 5.0(1)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්
  • ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත
2024 A/L September
2022
Auto Enrol
Course rating: 5.0(2)

👉 අන්තර්ගත පාඩම්
  • පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
2024 A/L August
2022
Auto Enrol
Course rating: 5.0(1)

👉 අන්තර්ගත පාඩම්
  • පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
2024 A/L July
2022
Auto Enrol
Course rating: 5.0(1)

👉 අන්තර්ගත පාඩම්
  • ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත
2024 A/L June
2022
Auto Enrol
Course rating: 5.0(2)
👉 අන්තර්ගත පාඩම්

  • පන්ති ආරම්භක විකාශනය
  • ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත
පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
Lesson
Auto Enrol
Course rating:

👉 අන්තර්ගත පාඩම්

  • පයිතගරස් ප්‍රමේයය
  • පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
විභාගයට පාඩම් කරන අයුරු
Special
Auto Enrol
Course rating:
👉 ඔබ විභාගය ජයග්‍රහනය කිරීමට පාඩම් කළයුතු ක්‍රමවේදය...🏆